Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Cyklomobiliář VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
Odesílatel Iveta Rabasová
Organizace odesílatele Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace [IČO: 71294376]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2022 08:01:41
Předmět Výzva

Vážení,
jménem zadavatele VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou vám posílám přílohou této zprávy Výzvu k podání nabídky ve VZ - Cyklomobiliář VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Nabídku na veřejnou zakázku můžete podat na internetové stránce vymezené v elektronickém nástroji této konkrétní veřejné zakázce, tj. na stránce https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00010273. Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek, která končí dne 11. 7. 2022 v 10 hod., a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění a určuje, že prohlídka se uskuteční dne 27. 6. 2022 v 15.00 hod. Dodavatel je povinen svůj zájem o prohlídku místa plnění písemně oznámit zadavateli způsobem uvedeným v čl. 2 této Výzvy na adresu administrátora výběrového řízení, kterým je Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava, nebo na e-mailovou adresu rabasova@pkkv.cz, a to alespoň jeden pracovní den předem. V opačném případě zadavatel negarantuje uskutečnění prohlídky místa plnění.

S pozdravem
Bc. Iveta Rabasová
administrátor veřejné zakázky
Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o.
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
zastupující zadavatele


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (911.11 KB)
- Příloha č.1 Výzvy_Soupis dodávek a prací.xls (133.50 KB)
- Příloha č. 2 A Výzvy_Technický popis_Cyklomobiliář.pdf (1.57 MB)
- Příloha č. 2 B Výzvy_ Koordinační situace.pdf (312.10 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy_Krycí list nabídky.docx (32.14 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy_Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx (48.66 KB)
- Příloha č. 5 Výzvy_Závaz. obch. a sml. podm.docx (69.00 KB)