Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/38710 Rožná - opěrná zeď v km 3,460-3,512
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2023 06:19:47
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/002686/2023
ID ve SpSl 2072766
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


DOTAZ č. 1

Věc: Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace
Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na náš dotaz k veřejné zakázce na stavební práce na akci „III/38710 Rožná – opěrná zeď v km 3,460-3,512“.
Dotaz – profesní způsobilost
Zadavatel stanovil jako jeden z požadavků na splnění profesní způsobilosti (dle §77 zákona) předložit osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. Konkrétně pak se jedná o osvědčení o autorizaci technika nebo inženýra, resp. stavitele pro obor Mosty a inženýrské konstrukce. Hlavním předmětem díla je realizace opěrné stěny. Způsobilost autorizovaných osob pro realizaci opěrných stěn však vymezuje jak obor autorizace Mosty a inženýrské konstrukce, tak i autorizace v oboru Statika a dynamika staveb. Odborná způsobilost pro realizaci opěrných zdí je tedy z hlediska autorizace splněna u obou těchto uvedených oborů.
Žádáme tedy zadavatele, aby upravil požadavek na autorizovanou osobu tak, aby mohl uchazeč splnit požadavek doložením libovolného z výše uvedených autorizačních osvědčení a byl tak dodržen rozsah oborů a specializací stanovený Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
Děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel odpovídá takto:

Po prostudování rozsahu oborů a specializací dle ČKAIT zadavatel doplňuje požadavek na doložení profesní kvalifikace o autorizaci STATIKA A DYNAMIKA STAVEB.

Pro splnění profesní způsobilosti dle odst. 2.1. písmene c) Kvalifikační dokumentace (Příloha B1) stanovuje zadavatel předložením:
- osvědčení o autorizaci technika nebo inženýra, resp. stavitele pro obor Mosty a inženýrské konstrukce

nebo

- osvědčení o autorizaci inženýra pro obor Statika a dynamika staveb
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru předmětu plnění zakázky, tj. osoby odpovědné za vedení provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí této odpovědi je upravená příloha B1 Kvalifikační dokumentace - verze 21.2.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek do 10. 3. 2022, do 9:00 hodin


Přílohy
- B1 Kvalifikační dokumentace - verze 21.2.2023.pdf (601.34 KB)