Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/38710 Rožná - opěrná zeď v km 3,460-3,512
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2023 18:41:39
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/003374/2023
ID ve SpSl 2194772
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZ č. 1

Věc: Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace
Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na náš dotaz k veřejné zakázce na stavební práce na akci „III/38710 Rožná – opěrná zeď v km 3,460-3,512“.

Dotaz – zábradelní svodidlo
Součástí stavebního díla je dodávka a montáž zábradelního svodidla v délce 60,0 m. V technické zprávě a vzorovém řezu je svodidlo specifikováno jako zábradelní s vodorovnou výplní s úrovní zadržení H2. V soupisu prací je však svodidlo popsáno jako zábradelní s úrovní zadržení rovněž H2, avšak se svislou výplní. Je zde tedy rozpor ve specifikaci výplně svodidla. Zábradelní svodidlo je však také nutno na obou stranách z důvodu bezpečnosti provozu ukončit výškovým náběhem, který bude minimálně v délce 4,7 m a upevněn zaberaněním do přilehlého terénu. Samotná opěrná stěna má délku 55,0 m, zábradelní svodidlo by tedy mělo mít délku 55,0 m + 2x výškový náběh. Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění, jaký typ zábradelního svodidla bude vyžadován a jakým způsobem bude řešeno jeho ukončení na obou koncích. Žádáme rovněž o úpravu projektové dokumentace a uvedení projektu a soupisu prací do souladu.
Děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel odpovídá takto:

Po prověření dotazu účastníka byla v soupisu prací upravena položka zábradelního svodidla s vodorovnou výplní a doplněna nová položka výškových náběhů na začátku a konci úseku svodidla.

V souvislosti s touto úpravou zadavatel navyšuje předpokládanou hodnotu o doplněné položky a zveřejňuje opravený soupis prací.

Zadavatel žádá účastníky, aby pro vytvoření nabídkové ceny použili tento upravený soupis prací, který je jako příloha A2 Soupis prací – VERZE 3.3.2023 součástí této odpovědi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek do 15. 3. 2023, do 9:00 hodin


Přílohy
- A2 Soupis prací - VERZE 3.3.2023.zip (100.14 KB)