Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/354 Ostrov n. O. křiž. II/388 - křiž. II/602 (úsek křiž. II/602 - Netín)
Odesílatel Daniela Vondráková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2023 07:11:03
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/007365/2023
ID ve SpSl 2838541
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

----------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZ č. 1

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení ZD:

1. SO 101.3 položka: (6) 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ – 3 518,40 M3
Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena".
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208.
RS CA 0/32 (na místě), tl. 200 mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.
Dávkování pojiv bude určeno na základě PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK, včetně provedení vyrovnávky příčného a podelného sklonu do předepsaných profilů, vč.zhutnění. Tloušťka vrstvy dle TP 208 120 - 250 mm.

Z hlediska porovnatelnosti cenových nabídek žádáme o stanovení dávkování pojiv do nabídkové ceny.

2. SO 000 položka (9) 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – 1,00 KPL
Ochrana veškerých sítí dle podmínek jejich správců (viz dokladová část).
Samostatně zahrnout Net4Gas - měření telekomunikačního vedení transmisní a reflektometrickou metodou a měření izolačního odporu,
předpokládaný náklad 30.500,- Kč bez DPH.

Jedná se o preliminář?

----------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚĎ č. 1

Zadavatel odpovídá takto:

1. Proces odběru zkušebních vzorků stanovení průkazních zkoušek směsi proběhne v souladu s TP 208, resp. nově vydanou ČSN 73 6147, příloha A, a to až po odfrézování původní obrusné vrstvy. Tyto činnosti jsou proto součástí plnění zhotovitele, zadavatel neurčuje předem přesná množství pojiv.

2. Zadavatel poskytl jedinou dostupnou nabídku za měření telekomunikačního vedení transmisní a reflektometrickou metodou a měření izolačního odporu, a to podle podmínek vyjádření Net4Gas. Proto lze částku 30.500,- Kč bez DPH chápat jako preliminář. Zhotovitel navíc do položky SO 000 musí zahrnout i další náklady na ochranu sítí dle dalších bodů vyjádření Net4Gas, Mero ČR a dalších správců.

----------------------------------------------------------------------------------------

Termín pro podání nabídek se nemění a zůstává stejný, tj. do 19. 05. 2023 do 9:00