Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl KUJI 78398/2015
ID ve SpSl KUJIXP1411ZH
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010027684


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Kraj Vysočina
Identifiakční číslo:
70890749
Poštovní adresa:
Žižkova 57
Obec:
Jihlava
PSČ:
587 33
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 564602415
K rukám:
Bc. Jitka Mikésková
       
E-mail:
mikeskova.j@kr-vysocina.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-vysocina.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. - Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Havlíčkův Brod
Kód NUTS CZ063 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o přípravu území v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod pro následnou přístavbu domova pro seniory a s tím související úprava celého dotčeného území.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
06/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
11
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
Cílem veřejné zakázky je příprava území v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod pro následnou veřejnou zakázku na stavební práce „Přístavba domova pro seniory“ a s tím související úprava celého dotčeného území, tak aby vyhovoval provozním potřebám nemocnice a současně provozním potřebám budoucího domova pro seniory.
2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o úpravy stávajícího dopravního systému (vozovky, parkoviště, chodníky, osvětlení odvodnění, terénní a sadové úpravy), přeložení venkovních inženýrských sítí kolidujících s budoucí stavbou domova pro seniory, vybudování nové podzemní výměníkové stanice pro distribuci tepelné energie z centrální kotelny do dalších pavilonů nemocnice, vybudování podzemního kolektoru pro přeložení vnitřních sítí vedených v 1. PP plicního pavilonu, přeložení vnitřních sítí do nového kolektoru, odstranění stavby plicního pavilonu.
Rozsah stavebních prací je určen potřebou zajistit a udržovat stávající provoz areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě při provádění následné stavby „Přístavba domova pro seniory“.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Nutnost připravit území v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod pro následnou veřejnou zakázku na stavební práce „Přístavba domova pro seniory“. Součástí přípravy tohoto území je i demolice objektu plicního pavilonu, na jehož místě se bude realizovat výše uvedená přístavba.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
3 měsíce ode dne zadání veřejné zakázky.ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Veřejná zakázka bude hrazena z vlastních prostředků zadavatele, provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě faktur s 30 denní splatností.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
03/12/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh