Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl KUJI 79761/2015
ID ve SpSl KUJIXP142OMG
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010027924


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Kraj Vysočina
Identifiakční číslo:
70890749
Poštovní adresa:
Žižkova 57
Obec:
Jihlava
PSČ:
587 33
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Tel.:
+420 564602218
K rukám:
Mgr. Jitka Tvrzová
       
E-mail:
tvrzova.j@kr-vysocina.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-vysocina.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Nemocnice Pelhřimov - demolice ubytovny, parkoviště
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Pelhřimov
Kód NUTS CZ063 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Demolice ubytovny využívané původně k ubytování zaměstnanců Nemocnice Pelhřimov, p. o. a na to navazující výstavba nového parkoviště.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45110000-1
 
Další předměty
45000000-7
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
15/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
6
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
1. Cílem veřejné zakázky je odstranění nevyhovující a zastaralé budovy ubytovny využívané původně k ubytování zaměstnanců Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Vzniklý prostor včetně přilehlých zpevněných ploch bude nahrazen novým parkovištěm, které zvýší parkovací kapacity nemocnice.
2. popis předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o demolici stávající budovy ubytovny v areálu Nemocnice Pelhřimov a na to navazující výstavbu parkoviště.
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Budova ubytovny je dlouhodobě nevyužívaný, zastaralý a zchátralý objekt, jehož stav nepřipouští rekonstrukci pro nové využití. V areálu nemocnice není k dispozici dostatečný počet parkovacích míst. Demolicí dojde k uvolnění prostoru potřebného pro výstavbu nového parkoviště, které by mělo podstatně zvýšit parkovací kapacitu celého areálu.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 6 měsíců od zadání zakázky

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Veřejná zakázka bude hrazena z vlastních prostředků zadavatele, provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě faktur s 30 denní splatností.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
08/12/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh