Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011039591


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Identifiakční číslo:
00090450
Poštovní adresa:
Kosovská 1122/16
Obec:
Jihlava
PSČ:
58601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Jihlava
Tel.:
+420 567117163
K rukám:
Mgr. Dušan Baranovič
       
E-mail:
baranovic.d@ksusv.cz
Fax:
+420 567117198
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.ksusv.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Kraj Vysočina
Kód NUTS
CZ063
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka techniky na zimní a letní údržbu komunikací - celkem 21 sypačů včetně nástavby pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Předmětem plnění bude dodávka:

a) 9 ks vozidel silniční údržby 6x6 (26 t) včetně nástaveb (tj. třístranné sklápěče, sypače pro posyp chemickým, inertním a kombinovaným materiálem, různé typy radlic, oboustranná zametací a čistící nástavba),

b) 12 ks vozidel silniční údržby 4x4 (18 t) včetně nástaveb (tj. třístranné sklápěče, sypače pro posyp chemickým, inertním a kombinovaným materiálem, různé typy radlic a oboustranná zametací a čistící nástavba),

c) 1 ks výměnné nástavby na výspravy komunikací tryskovou metodou na stávající nosič zadavatele IVECO TRAKKER EURO VI.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
100 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
34143000-1
 
Další předměty
34144400-2
34144440-4
34144431-8
43312000-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
a)
Nákupem celkem 21 sypačů včetně nástavby chce zadavatel nahradit nejstarší skupinu sypačů (tovární značky LIAZ, ŠKODA 706, Praga a TATRA 815), která je stará v rámci efektivnějšího využívání techniky pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
b)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka techniky na zimní a letní údržbu komunikací - celkem 21 sypačů včetně nástaveb pro potřeby zadavatele.
c)
Cílem veřejné zakázky je modernizace vozového parku zadavatele, čímž dojde ke zvýšení hospodárnosti a efektivnosti provozu. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace vede ve své evidenci 154 ks sypačů, jejichž průměrné stáří je více téměř 14 let. Nejstarší skupina sypačů (tovární značky ŠKODA 706, LIAZ, Tatra 815 a Praga) je stará v průměru přes 32 let a zadavatel počítá s vyřazením celkem 30 kusů těchto vozidel. Stáří vozového parku se významným způsobem projevuje v nákladech na opravy techniky. Celková výše nákladů na externí opravy sypačů včetně spotřeby náhradních dílů činí za poslední tři roky v průměru 8 748 tis. Kč ročně v rámci celé organizace. V současné době se stává limitujícím faktorem opravitelnost vozidel. Zadání této veřejné zakázky je tak přímým nástrojem k dosažení plánovaného cíle. Pouze realizací veřejné zakázky je možno splnit plánovaný cíl.
d)
Předpokládaným termínem splnění veřejné zakázky je červenec 2017 - za předpokladu bezproblémového průběhu zadávacího řízení.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel v době uveřejnění předběžných informací neuvažuje o zadání veřejné zakázky na části.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
31/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh